2021-09-15 15:12:25

Obavijest

 

„OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA (školska godina 2021.-2022.)“

Prihvatljivi kriteriji i dokazni dokumenti u okviru ovog Poziva su:

1.OBVEZAN KRITERIJ: Prijavitelj je obvezan koristiti ovaj kriterij prilikom odabira najpotrebitije djece koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva za sudjelovanje u projektu.

OBVEZAN KRITERIJ

Djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu

 

DOKAZNI DOKUMENTI[1]

Važeće rješenje HZMO-a o priznavanju prava na doplatak za djecu ili važeće rješenje o priznavanju prava na doplatak za djecu izdano od strane nadležne inozemne institucije i pisana izjava korisnika doplatka da ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 70 % proračunske osnovice, odnosno ne prelazi iznos od 2.328,20 kuna ili potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu[2] ili uvjerenje HZMO-a o priznatom pravu na doplatak za djecu[3] ili potvrda o visini dohotka i primitka Porezne uprave iz koje je vidljiva isplata dječjeg doplatka.

 

2.DODATNI KRITERIJI:

Prijavitelj nije obvezan koristiti dodatne kriterije prilikom odabira najpotrebitije djece koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva, za sudjelovanje u projektu. Ako prijavitelj odluči koristiti dodatne kriterije, može odabrati jedan, dva ili sva tri dodatna kriterija.

Na temelju dodatnih kriterija, u projekt se može uključiti najviše 10 % od ukupnog broja djece prijavljene za sudjelovanje u projektu po pojedinoj obaveznoj partnerskoj organizaciji(javnoj osnovnoj školi), koristeći pritom jedan, dva ili sva tri navedena dodatna kriterija[4].

 

DODATNI KRITERIJI

Djeca iz višečlane obitelji (obitelj s troje i više djece) -u obzir se uzimaju sva djeca koja žive u zajedničkom kućanstvu, što uključuje djecu rane i predškolske dobi, kao i polaznike osnovnog, srednjoškolskog te visokog obrazovanja.

DOKAZNI DOKUMENTI: Izjava o članovima zajedničkog kućanstva i rodni listovi djece ili potvrde o školovanju.

DODATNI KRITERIJI

Djeca iz jednoroditeljskih obitelji

DOKAZNI DOKUMENTI: Rodni list djeteta ili izvadak iz matice rođenih i važeća odluka suda o roditeljskoj skrbi ili smrtni list roditelja ili izvadak iz matice umrlih.

DODATNI KRITERIJI

Djeca iz obitelji u riziku od siromaštva, koja se po osobnoj procjeni djelatnika škole ili centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim okolnostima, a razlog nije činjenica da su iz višečlane ili jednoroditeljske obitelji.

DOKAZNI DOKUMENTI: Mišljenje/Izjava školskog pedagoga, učitelja, ravnatelja škole, socijalnog radnika ili druge stručne osobe upućene u nepovoljne životne prilike učenika.

 

[1] Izdano od navedenog nadležnog tijela u 2021. godini.

[2] Potvrda HZMO-a o isplaćenom doplatku za djecu dostupna je i kroz sustav e-Građani. Navedena potvrda u obliku elektroničkog zapisa izdanog putem servisa e-Građani jednako je dokazno sredstvo kao i potvrda izdana od nadležne područne službe/ureda HZMO-a. Prihvatljiv je i službeni dokument HZMO-a koji sadrži skupni popis djece iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu.

[3] Prihvatljiv je i službeni dokument HZMO-a koji sadrži skupni popis djece iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu.

[4] Npr. ukoliko jedna partnerska organizacija (javna osnovna škola) planira u projekt uključiti ukupno 100 djece, od njih 100 maksimalno 10 djece može biti uključeno po dodatnom kriteriju.

 

 

Dodatne informacije nalaze se na linku:

https://strukturnifondovi.hr/wp-content/uploads/2021/04/Upute-za-prijavitelje.pdf


Osnovna škola Zvonimira Franka Kutina